INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S TESTOVÁNÍM NA COVID-19

I.
Preambule

Veřejná výzkumná instituce s názvem Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., IČ 68378050, se sídlem Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč, PSČ 142 20, zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí ke dni 1. 1. 2007 (dále jen "IMG") se v rámci své činnosti podílí na provádění testování přítomnosti viru COVID-19.

V rámci této činnosti dochází ze strany IMG ke zpracování osobních údajů, včetně zpracování osobních údajů pro účely a dle pokynů třetích osob, zejména pak příslušných orgánů veřejného zdraví a zdravotnických zařízení.

Tyto informace jsou poskytovány ve smyslu ustanovení čl. 12 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení").

II.
Kontaktní údaje IMG

V souvislosti s problematikou zpracování osobních údajů je možné Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., kontaktovat prostřednictvím těchto údajů:

Tel.: +420 241 063 215
Fax: +420 224 310 955
E-mail: office@img.cas.cz
Datová schránka: 5h4nxm4

Osoba odpovědna za zpracování osobních údajů při testování COVID-19:
Ing. Milan Voršilák PhD. milan.vorsilak@img.cas.cz

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro IMG vykonává:
JUDr. Jitka Oliberiusová jitka.oliberiusov@img.cas.cz

III.
Zpracování osobních údajů

IMG zpracovává ty osobní údaje, které jsou potřebné k realizaci činnosti uvedené v článku I, tedy k provádění testování přítomnosti viru COVID-19.

Zejména se tedy jedná o:

 1. Identifikační údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, státní příslušnost)
 2. Kontaktní údaje (adresa pobytu, telefon, email)
 3. Informace související s poskytováním zdravotní péče (praktický lékař, zdravotní pojišťovna)
 4. Údaje o zdravotním stavu (výsledek testu na přítomnost viru COVID-19, datum provedení testu, anamnéza)
 5. Genetické údaje (biologické vzorky k testování)

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 Nařízení z důvodu nezbytnosti pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů či jiné fyzické osoby, jakož i z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví. Účelem zpracování osobních údajů je provedení testování přítomnosti viru COVID-19 u konkrétního subjektu údajů a případné zjištění nákazy u daného pacienta. Osobní údaje mohou být rovněž zpracovány pro účely jejich dalšího vyhodnocení směřujícího k zajištění ochrany veřejného zdraví, případně k vědeckému výzkumu za účelem omezení šíření nákazy virem COVID-19.

Osobní údaje jsou poskytnuty IMG přímo subjekty údajů, subjektem vystavujícím žádanku o provedení testu subjektu údajů či ze strany odběrového místa, ve kterém došlo k odběru biologického vzorku k testování.

IMG klade důraz na ochranu jím zpracovávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá jak manuálně, tak prostřednictvím elektronických systémů pověřenými osobami, které jsou proškoleny a podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Osobní údaje jsou zpracovány po dobu jejich nezbytné potřeby pro dosažení účelu jejich zpracování, maximálně po dobu jednoho roku (není-li právními předpisy vyžadována doba delší). Osobní údaje budou pro případné následné statistické či vědecké využití anonymizovány. Listinná forma osobních údajů (listinné žádanky) jsou nejdéle do 14 dnů po převedení do elektronické podoby skartovány.

IV.
Předávání osobních údajů

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. poskytuje dle obdržených pokynů a dalších potřeb pro zajištění ochrany veřejného zdraví osobní údaje zejména následujícím osobám:

 • osoba vystavující žádanku na provedení testu na COVID-19 (zejména tedy poskytovatelé zdravotních služeb)
 • krajské hygienické stanice, případně další orgány ochrany veřejného zdraví
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

V.
Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány

Osoba, jejíž osobní údaje jsou IMG zpracovávány, je mimo dalších práv dle Nařízení, jsou-li splněny další podmínky, oprávněna zejména:

 1. žádat IMG o sdělení, zda o něm zpracovává osobní údaje, a o poskytnutí konkrétních informací o zpracování, jakož i požadovat přístup k těmto osobním údajům;
 2. žádat opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 3. podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů ze IMG k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.